Vattenrådet har fått pengar till att göra åtgärder för att gynna fisken i ån. Det är åtgärder som även kommer att gynna allt annat liv i ån. Projektet varar under åren 2020-2022 och under våren 2020 börjar arbetet med att träffa markägare och att få tillstånd av länsstyrelserna (Skåne och Halland). Praktiskt arbete i ån kommer troligen att börja under augusti 2020. Under här finns ett informationsblad som delas ut till berörda markägare och andra intresserade.

I augusti 2020 påbörjade vi arbetet i Stensån, det första som utfördes var elfiske i Nordanå, Jonstorp, Hulabäcken och nedströms Vemmentorpasjön.

Efter att vi hade dokumenterat åssträckorna (med elfiske) som vi skulle börja att jobba med, så påbörjade arbetet med att lägga i sten och lekgrus i ån. Sten plockades i från kanterna och grus togs från närliggande grustag.

2021

Stavershultabäcken (Ydermossa): Två broar har anlagts över bäcken för att undvika tramp och erosion från betesdjur. Även uppsättning av stängsel, nospump och uppgrusning av bäcksidor.

Foto Lars Schale


Hulabäcken: Elfiske genomfördes med anledning av kalhygge under försommaren nära den värdefulla bäcken. Trots löfte om skydd. Efter uppmaning har stora mängder ris i bäcken tagits bort. Markägaren har även lovat att plantera ridå med lövträd närmast ån.

Elfiske i Hulabäcken Foto Lars Schale

Stensån Nedströms Vemmentorpasjön. Årets mest omfattande insats. En sträcka på ca 700 meter strax nedströms Vemmentorpasjöns utlopp har åtgärdats genom tillförsel av stora mängder lekgrus och återföring av sten och block från åkanten. För att kunna genomföra projektet har nedfallna träd i ån tagits bort, en markväg har anlagts och en del större träd tagits bort. Området har efter åtgärder återställts med bl a promenadstig och fikaplatser. Även en befintlig bilväg har återställts. Projektet har varit mycket uppskattad av såväl markägare som närboende. Ambitionen är att fortsätta med liknande åtgärder nedströms kommande år.

Ökad ström när sten läggs i vattnet. Foto Lars Schale

Stensån nedströms Sjöaltesjön. Fortsättning av arbetet som genomfördes 2020 med tillförsel av lekgrus och återföring av sten och block från åkanten. Avsikten är att fortsätta ytterligare en bit kommande år.

Mer sten i ån vid Nordanå. Foto Lars Schale