Vattenrådet har fått pengar till att göra åtgärder för att gynna fisken i ån. Det är åtgärder som även kommer att gynna allt annat liv i ån. Projektet varar under åren 2020-2022 och under våren 2020 börjar arbetet med att träffa markägare och att få tillstånd av länsstyrelserna (Skåne och Halland). Praktiskt arbete i ån kommer troligen att börja under augusti 2020. Under här finns ett informationsblad som delas ut till berörda markägare och andra intresserade.

I augusti 2020 påbörjade vi arbetet i Stensån, det första som utfördes var elfiske i Nordanå, Jonstorp, Hulabäcken och nedströms Vemmentorpasjön.

Efter att vi hade dokumenterat åssträckorna (med elfiske) som vi skulle börja att jobba med, så påbörjade arbetet med att lägga i sten och lekgrus i ån. Sten plockades i från kanterna och grus togs från närliggande grustag.