Skogsbruket har antagit regler för anpassade skyddszoner längs vattendrag i skogsmark. Bredden på skyddszonerna anpassas till terrängen, bl a med hänsyn till topografin.

Lövträd och biologisk mångfald skall gynnas. Försurande granskog bör ej finnas i skyddszonen.

Sveaskog är en stor skogsägare i avrinningsområdet med många små bäckar på Hallandsås nordsluttning med värdefulla lekområden för havsöring och lax.

Man har en hög svansföring när det gäller miljöfrågor, men hittills har vi inte sett några aktiva åtgärder för att leva upp till den egna policyn. Vid kontakter med Sveaskogs tjänstemän har vi fått svaret att ”vi är färre som skall göra mer och då räcker inte tiden till!”.

SÖDRA skogsägarna drver sedan flera år en kampanj i form av studiecirkeln ”Skogsvatten” i skogsbruksområdena.

Det förändrade klimatet med högre nederbörd och kortare tider med tjälad mark har fört med sig ökade körskador. Djupa körspår ger erosion och uppslamning i bäckar och diken. Vid körning i blöta partier sker en utfällning av luftburet kvicksilver, som sedan tidigare finns lagrat i det översta markskiktet.

För att möta problemet har skogsbruket och skogsindustrierna antagit en branchgemensam miljöpolicy ”Om körskador på skogsmark”.