Här går man torrskodd under järnvägsbron! – dåvarande Banverket räknade väl fel, för tanken var att det skulle rinna vatten här! Istället har det blivit en 3 m hög sandbank, som bara fortsätter att växa på höjden medan vattnet oftast bara rinner i södra brohalvan! Omgrävningen av Stensån, som blev klar i dec 2015, börjar precis efter bron och går vidare till vänster om tallen i bakgrunden och inte till höger om densamma som Vattenrådet önskade. Åns dubbla bredd under bron skall krympas till 10 m mot den nya landsvägsbron, som leder till den nya järnvägsstationen norr om Stensån.

Stensån före omgrävningen för den nya landsvägsbron till ny järnvägsstationen på norra sidan av Stensån i Båstad.

Byggandet av järnvägstunneln genom Hallandsås har varit kantad av problem. Misslyckanden med fiskdöd i Stensån, Vadbäcken och Lyabäcken. Rocagil-skandalen, med döda kor, förseningar och galopperande kostnader har kantat projektet sedan starten 1995. Först den 8 dec 2016 kunde man se ljuset i tunneln och det första officiella tåget med bl a transportministern, kunde rulla genom tunneln till den nya järnvägsstationen vid Hemmeslöv norr om Stensån.

Tillfarten till den nya järnvägsstationen går från rondellen vid Petersberg. Projektet går under namnet Nya inre Kustvägen. Entreprenadföretaget Barslund AB i Sverige, med säte i Arlöv, vann upphandlingen och arbetena kom igång mycket försenade i slutet av nov. 2014.

En ny landsvägsbro har byggts över Stensån. För att få en gynnsam inrinnings-vinkel (spåren från den felkonstruerade och överdimensionerade järnvägsbron avskräcker!) har man gjort en omgrävning av ån på en sträcka av 360 m. Som mest flyttades ån 65 m norrut.

Stensåns Vattenråd och Stensåns Reglerings-företag har lämnat yttrande och deltog i Miljödomstolens förhandling av målet den 19 febr 2014.

Miljödomstolen gav Trafikverket tillåtelse att genomföra projektet med vissa förbehåll, t ex att undvika grumling, som kan skada fisken. Åns slänter skulle vara färdigställda och vegetationsklädda senast juli 2016. (vilket dock inte blev fallet -först 3 månader senare i mitten på okt blev man klar!)

Vattenrådet har varit kritiskt till hur man anslutit omgrävningen till järnvägsbron, som byggdes 1995. Järnvägsbron är både överdimensionerad och felkonstruerad med en felaktig inrinnings- och utrinnings-vinkel. Det har orsakat en sedimentering i norra bohalvan och avsatt en mer än 3 m hög sandbank, som i flera år varit igenvuxen med höga buskar.

Först efter flera påstötningar från regleringsföretaget och vattenrådet röjde Trafikverket i juli 2012 bort de täta buskagen, som förvärrade sedimenteringen. För en varaktig lösning av problemet hade man uppströms behövt göra en kortare omgrävning på ca 50 m, för att ån skall rinna in vinkelrätt mot järnvägsbron.Trafikverket hävdade att järnvägsbron ligger utanför projektområdet – vilket är tveksamt – och man har tyvärr inte för avsikt att åtgärda detta! Stensåns Vattenråd har tyvärr inte de ekonomiska musklerna att begära en omprövning av den delen av vattendomen.

Bild 1: Vattnets väg i verkligheten blev en annan än i teorin. En brohalva hade räckt om man räknat rätt!Högsta flöde kan skönjas ett par meter upp på mittpelaren. Foto 1 nov 2014.
Bild 2: 7 maj 2012 före röjning, efter många års försummat underhåll.
Bild 3: Här blev det röjt för första gången 5 juli 2012. Tre veckor senare blev det högvatten.
Bild 4: Varje år skjuter det upp nya 2 m höga stubbskott under bron. Foto 1 nov 2014.
Bild 5: 20 juli 2012 är flödet högre och då flyter en delad å i båda brohalvorna. Flödet i den norra halvan är mycket långsamt och det innebär fortsatt sedimentering . Påbyggnaden av sandbanken fortsätter så länge man inte gräver om inloppet under bron till 90° inrinningsvinkel!
Foton Leif Filipsson