Stadgar antagna vid det konstituerande mötet vid ombildandet av Stensåns Vattenråd till ideell förening den 25 nov 2014.

Den viktigaste förändringen är att vattenrådet nu får status som juridisk person.

Detta medför att, man i officiella sammanhang, utöver den yttranderätt man haft som intresseförening sedan bildandet 2008, nu även har yrkanderätt som sakägare. Man har också möjlighet att driva egna projekt.

Stadgar kan du ladda ner här.