Välkomna till årsmöte i Stensåns vattenråd. Den 2 maj kl. 1900 på Vallåsens värdshus i Våxtorp.

Hitta hit: https://www.hitta.se/kartan/partner?s=1e2201be

Mötet inleds med att Jan-Olof Andersson, ordförande i TUR:s vattenråd, informerar om TUR:s vattenråd. Bl.a. om TUR:s utåtriktade verksamhet (tex filmen om Uttran), ett pågående projekt om vattenfrågor kopplat till infrastruktur samt hur man löser finansieringen av sin verksamhet. TUR står för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal med avrinningsområde huvudsakligen mellan Falkenberg och Varberg.

Efter Jan-Olof blir det fika och stadgeenliga förhandlingar.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Torsten Kindt

Sekreterare i Stensåns vattenråd Tel. 070-3294571

2024-02-22

Fiskevårdsprojektet fortsatte under sensommar och hösten 2023 med att renovera de nedre delarna av Stavershultsbäcken. Pga dåligt väder med mycket regn så hans det inte med så mycket som det var tänkt. Under 2024 är det tänkt att fortsätta i Stensåns huvudfåra ner till Lilla Stensåns inflöde vid Ekebränna.

Del av Stavershultsbäcken med ilagt lekgrus Foto: Per Ingvarsson

2023-06-03

2023

2022

Fiskevårdsprojektet är nu avlutat när det gäller Skånedelen och slutrapport är inlämnad och godkänd. De 600000 i Lova-stöd från länsstyrelsen i Skåne + 150000 i egenfinansiering har gått åt. Fiskevårdsåtgärder i hallandsdelen finansieras med LOVA-stöd (från länsstyrelsen i Halland). Eftersom det finns pengar kvar och vi har fått förlängt tiden till 2024.

Juni 2020 Nu är det dags för havsnejonöga att simma upp i åarna för att leka.

Välkommen till årsmötet i Stensåns vattenråd den 31 maj kl.19.00
på Båstads Sportcenter (Drivan) i Båstad.

Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar informerar Lukas Österling, länsstyrelsen i Skåne, om genomförda fiskevårdsåtgärder i Örebäcken 2021.

Anmälan senast den 26 maj till medborgarservice@laholm.se eller tel. 0430-15600.

15-9-2021 Syrelsen inspekterade två objekt som Naturentreprenad syd AB hade utfört i Båstad och Östra Karup. I Båstad var det i Örebäcken som man hade förbättrat en kortare sträcka genom att slänt av en brant kant mot bäcken och sedan lagt i sten. I Östra Karupsbäcken var det resterna av ett gammalt dammfäste som breddades och vid en trumma lades i sten för att få upp vattenytan så att fisk lättare kan komma förbi.

Örebäcken

Brunifiering av vatten

Länsstyrelsen Skåne har gjort en sammanställning över brunifieringsproblemet i Skåne.

Åtta sjöar och sex vattendragslokaler har använts för utvärdering av vattenfärg i vatten med dominerande jordbruksmark i avrinningsområdet och ca 60 sjöar resp.60 vattendrag för utvärdering vatten som domineras av skogsmark i sitt avrinningsområde. Frågor som ska belysas:

Sammanfattande resultat

Dagsläget perioden 2013-2018

För vatten med dominans av skogsmark i avrinningsområdet är vattenfärgen mycket hög för både sjöar och vattendrag, men möjligen lite högre för vattendragen.

VATTENAntalmv ± 95% CLmediankvartilermin-max
SJÖ59352 ± 45302186 – 44331  –  815
RINNANDE60379 ± 31390272 – 458106   –  650

För vatten med dominans av jordbruksmark i avrinningsområdet är vattenfärgen överlag låg till – måttlig för både sjöar och vattendrag, men sannolikt minst dubbelt så hög för vattendragen.

VATTENAntalmv ± 95% CLmediankvartilermin-max
SJÖ824,9 ± 6,324,919 – 2911,5  –  41
RINNANDE660 ± 35,647,636 – 6418,3   –  144

Det verkar således skilja i genomsnitt drygt en faktor 10 i vattenfärgsnivå mellan sjöarna som domineras av skogsmark och de som domineras av jordbruksmark. Det verkar också skilja i genomsnitt drygt en faktor sex i vattenfärgsnivå mellan vattendragen mellan vattendragen som domineras av skogsmark och de som domineras av jordbruksmark.

Hög vattenfärg är starkt förknippat med en hög andel skogsmark i avrinningsområdet.

Vidare, att en hög andel jordbruksmark borgar för låga vattenfärgsvärden.

Ökar vattenfärgen från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018

SJÖAR
För sjöar som domineras av skogsmark i avrinningsområdet ökar vattenfärgen med i genomsnitt nästan 100 mg Pt/L under kvartsseklet från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018.

SJÖ n=37*mv ± 95% CLmediankvartilermin-max
1989-1994169 ± 30189105 – 22814  –  397
2013-2018268 ± 47275155 – 35631   –  591
Förändring+ 99 ± 209246 – 145– 4   –  + 248

* Antalet ingående sjöar har minskat för att sjön ska ha data i båda perioderna

För sjöar som domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet minskar möjligen vattenfärgen med i genomsnitt nästan 1 mg Pt/L under kvartsseklet från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018.

SJÖ n=8mv ± 95% CLmediankvartilermin-max
1989-199425,9 ± 8,925,518 – 2810,0  –  52
2013-201824,9 ± 6,324,919 – 2911,5  –  41
Förändring– 0,9 ± 7,51,0-2,9 – +3,3– 24   –  + 14

VATTENDRAG

För vattendrag som domineras av skogsmark i avrinningsområdet ökar vattenfärgen med i genomsnitt nästan 130 mg Pt/L under kvartsseklet från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018.

RINN n=29*mv ± 95% CLmediankvartilermin-max
1989-1994231 ± 36222154 – 29558  –  454
2013-2018362 ± 47386262 – 454106   –  551
Förändring+ 131 ± 1713094 – 169+ 32   –  + 234

* Antalet ingående vattendrag har minskat för att de ska ska ha data i båda perioderna

För vattendrag som domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet ökar möjligen vattenfärgen med i genomsnitt nästan 4 mg Pt/L under kvartsseklet från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018.

RINN n=6mv ± 95% CLmediankvartilermin-max
1989-199456 ± 28,144,940 – 5821,4  –  122
2013-201860 ± 35,647,636 – 6418,3   –  144
Förändring+ 4,3 ± 7,82,7-2,4 – +5,7– 4,3  –  + 22,2

Slutsatser

Trots brister i underlaget anser vi att resultaten visar:

  • Att vattenfärgen idag (2013-2018) är mycket hög – i genomsnitt över 300 mg Pt/L –  i skånska sjöar och vattendrag, som domineras av skogsmark i sina avrinningsområden.
  • Att vattenfärgen idag (2013-2018) är låg till måttlig – i genomsnitt ca 25 mg Pt/L –  i skånska sjöar och – i genomsnitt ca 60 mg Pt/L – vattendrag, som domineras av jordbruksmark i sina avrinningsområden.
  • Att det i princip inte sker någon förändring i vattenfärg över kvartseklet från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018  för skånska sjöar och vattendrag, som domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet.
  • Att det sker en kraftig ökning i vattenfärg – med i genomsnitt ca 100 mg Pt/L eller mer – över kvartseklet från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018  för skånska sjöar och vattendrag, som domineras av skogsmark i avrinningsområdet.
  • Att vattenfärgen i sjöar och vattendrag i Skåne är tydligt kopplad till andelen skogsmark i avrinningsområdet.
Delar av styrelsen inspekterar broarna över Stavershultsbäcken. 28/7-21 Foto Jan Nordstrand

11-06-2021 Inventeringen av flodnejonöga är avslutad, men tyvärr utan att ha fångat någon. Det vi fick i burarna var bäcknejonöga, öring, ål och elritsa.

Iläggning av sjögullsramarna

På söndag den 13 juni klockan 09:00 är det tid att lägga ut sjögullsramarna. Samling på iläggnings platsen vid Vita sjö!

Kallelse till årsmöte för Stensåns vattenråd

Årsmötet genomförs vid badplatsen i Vitasjö (karta) måndag den 31 maj kl 1900. Förutom de formella punkterna informeras om Sjögullprojektet. Vid regn hålls mötet i loge. Fika serveras! Anmälan till Torsten Kindt senast den 27 maj. tel. 070-3294571

Brobygge över Stavershultsbäcken

Inventering av flodnejonöga

13-14/4 2021. Länsstyrelsen i Halland vill ha koll på var det finns flodnejonöga, därför sätter vi ut fångstburar på flera ställen för att inventera. Projektet pågår i Stensån under april och maj, återkommer senare om det blir några fynd.

Vita sjö

29/11-2020: Nu är sjögullsramarna upptagna för vinterförvaring. Bra jobbat av en tapper skara, trots snö på morgonen.

Sjögullsramarna bogseras in till land. Foto: Ronny Jansson

Vita sjö

Upptagning av ramar i vita sjö den 29 november 2020 klockan 09.00. Samling vid badplatsen i norr.

Våtmarker i Sinarpsdalen

4/11-2020 Hushållningssällskapet visade runt vid nya våtmarker i Sinarpsdalen. 3 dammar var byggda och nästa år skall det byggas 2 till.

Den översta dammen i systemet. Foto Lars Schale
Projektören Jens Morin vid en av dammarna. Foto Lars Schale

Laxsafari

1/11-2020 Det var många som kom när Hans Schibli från Länsstyrelsen i Halland höll i Laxsafarit i Stensån. Det var mycket fisk i ån men högt vattenflöde gjorde att vi inte såg så mycket av leken.

Drygt 20 personer var med och lyssnade på Hans Schibli. Foto Lars schale
LAXSAFARI I STENSÅN SÖNDAG 1 NOVEMBER KLOCKAN 12.00

Laxen är Hallands landskapsdjur. Följ med på en guidad visning till laxens och havsöringens lekplatser i Stensån under ledning av Hans Schibli (tel. 070-691 90 09) från Länsstyrelsen. Medtag oömma kläder, stövlar och fika. Mycket goda fotomöjligheter. Samling: Kör väg 24 söderut från Våxtorp cirka 5 km, sväng höger vid vägskylt ”Vindrarp 8 km”så hittar du samlingsplats vid fyrvägskorsning 300 m från väg 24. Från Nordanå kör ca. 4,3 km sväng vänster mot Vindrarp.

Styrelsen ute på inspektion i Nordanå.

7/10-2020: Vattenrådets styrelse ute på inspektion av gjorda åtgärder i Stensån nedströms Sjöaltesjön. En sträcka på ungefär 300 meter har blivit bättre för fisk och annat liv i vattnet. Sten har tagits från kanterna och förts ut i vattnet och lekgrus har lagts i på den översta delen av sträckan.

Styrelsen inspekterar platsen med nytt lekgrus. Foto Lars Schale

Återföring av sten vid Nordanå.

21/9-2020: Sten skapar rörelse i vattnet och det gynnar mångfalden. Förhoppningsvis blir det mer insekter och fisk, öring och laxyngel får mycket med gömställen som skydd mot gädda.

Drönarbilder

September 2020. Här kommer några drönarbilder från Vitasjö. Drönarfoto av Ronny Jansson

Elfiske

14/9-2020. Idag elfiskades nedströms Vemmentorpasjöns utflöde där fångsten bestod av många abborrar och två braxar. Vi gjorde även ett fiske några hundra meter nedströms där det tidigare funnits en ålkista, betongfundament finns kvar. Här blev resultatet bättre, 15 öringar, 2 elritsa och en ål.

Jan Lindgren och Per Ingvarsson vid utloppet. Foto Lars Schale
Brax Foto Lars Schale
Abborre. Foto Lars Schale
Per markerar startplats för elfisket. Foto Lars Schale
Öring, en tvåsomrig. Foto Lars Schale

Vattendag

5/9-2020. Skogsstyrelsen ordnade med temadag om vatten i skogen, vi höll till vid Hulabäcken där vi tidigare hade elfiskat. Det var Karin Malm och Anders Hejnebo som informerade bl.a om hur viktiga kantzonerna är, dels som filter för att kemiska ämnen inte skall komma ut i vattendragen, binda slam och stabilisera kanterna. Bäst är att ha lövträd på kantzonen. Man skall inte köra i kantzonen inte heller i surdrag , även om de blir torra på sommaren. Körspår orsakar ofta snabbare transport ut i vattendraget.

Karin och Anders informerar. Foto Lars Schale
Lite vatten i Hulabäcken men ändå gott om öring. Foto Lars Schale
Pär informerar om elfiske, markägaren Per Gyllenstierna längst till vänster. Foto Lars Schale

Elfiske

8/8-2020. Som början på fiskevårdsåtgärder så har vi börjat med elfiske. Det första fisket var nedströms Sjöaltesjön vid Nordanå.

Per Ingvarsson på gång att börja elfiska.
Foto Lars Schale
Nejonöga Foto Lars Schale
Manni Elfborg och Per Ingvarsson kollar fångsten.
Foto Lars Schale

18/8 elfiske i Hulabäcken som rinner ut i Stavershultabäcken, liten fin bäck som är knappt en meter bred och kommer uppifrån åsen.

Manni Elfborg och Per Ingvarsson mäter och räknar fisk. Foto Lars Schale
Många öringar i bäcken var väldigt mörka, ca 100 öringar på sträckan, 25 meter.
Foto Lars Schale
signalkräfta, vi fångade två stycken.
Foto Lars Schale
Hulabäcken är inte stor men gott om öring. Foto Manni Elfborg
På kanten växte den fina ormbunken kambräken, inte så vanlig. Foto Lars Schale

19/8 elfiske i Stensåns södra fåra vid Jonstorp . Fångst: elritsa, öring, lax, bäcknejonöga, havsnejonöga, flodpärlmussla och ål.

Här förekommer den ovanliga flodpärlmusslan, vi fann 2 st
Foto Lars Schale
2 havsnejonögon (ovanliga) fångade vi samt några fler bäcknejonögon.
Foto Lars Schale
öring som var lite vanligare än laxen.
Foto Lars Schale
Lax Foto Lars Schale

Ny trumma i Lilla Stensån

En ny trumma har lagts i Lilla Stensån under vägen mellan Nordanå och Hishult i Killhult-Pershult. Trumman är större än den gamla för att kunna ta störra mängder vatten för man bedömer att det kommer att bli större flöde i framtiden pga. klimatförändringarna. Klart 3/7-2020.

Den nya trumman med en spång för utter i högerkanten. Foto Lars Schale

Sjögullprojektet

Ramarna är nu ilagda i Vitasjö för denna säsongen 2020-4/7

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, träd, växt, utomhus, natur och vatten
Foto Jan Nordstrand