Styrelsen ute på inspektion i Nordanå.

7/10-2020: Vattenrådets styrelse ute på inspektion av gjorda åtgärder i Stensån nedströms Sjöaltesjön. En sträcka på ungefär 300 meter har blivit bättre för fisk och annat liv i vattnet. Sten har tagits från kanterna och förts ut i vattnet och lekgrus har lagts i på den översta delen av sträckan.

Styrelsen inspekterar platsen med nytt lekgrus. Foto Lars Schale

Återföring av sten vid Nordanå.

21/9-2020: Sten skapar rörelse i vattnet och det gynnar mångfalden. Förhoppningsvis blir det mer insekter och fisk, öring och laxyngel får mycket med gömställen som skydd mot gädda.

Drönarbilder

September 2020. Här kommer några drönarbilder från Vitasjö. Drönarfoto av Ronny Jansson

Elfiske

14/9-2020. Idag elfiskades nedströms Vemmentorpasjöns utflöde där fångsten bestod av många abborrar och två braxar. Vi gjorde även ett fiske några hundra meter nedströms där det tidigare funnits en ålkista, betongfundament finns kvar. Här blev resultatet bättre, 15 öringar, 2 elritsa och en ål.

Jan Lindgren och Per Ingvarsson vid utloppet. Foto Lars Schale
Brax Foto Lars Schale
Abborre. Foto Lars Schale
Per markerar startplats för elfisket. Foto Lars Schale
Öring, en tvåsomrig. Foto Lars Schale

Vattendag

5/9-2020. Skogsstyrelsen ordnade med temadag om vatten i skogen, vi höll till vid Hulabäcken där vi tidigare hade elfiskat. Det var Karin Malm och Anders Hejnebo som informerade bl.a om hur viktiga kantzonerna är, dels som filter för att kemiska ämnen inte skall komma ut i vattendragen, binda slam och stabilisera kanterna. Bäst är att ha lövträd på kantzonen. Man skall inte köra i kantzonen inte heller i surdrag , även om de blir torra på sommaren. Körspår orsakar ofta snabbare transport ut i vattendraget.

Karin och Anders informerar. Foto Lars Schale
Lite vatten i Hulabäcken men ändå gott om öring. Foto Lars Schale
Pär informerar om elfiske, markägaren Per Gyllenstierna längst till vänster. Foto Lars Schale

Elfiske

8/8-2020. Som början på fiskevårdsåtgärder så har vi börjat med elfiske. Det första fisket var nedströms Sjöaltesjön vid Nordanå.

Per Ingvarsson på gång att börja elfiska.
Foto Lars Schale
Nejonöga Foto Lars Schale
Manni Elfborg och Per Ingvarsson kollar fångsten.
Foto Lars Schale

18/8 elfiske i Hulabäcken som rinner ut i Stavershultabäcken, liten fin bäck som är knappt en meter bred och kommer uppifrån åsen.

Manni Elfborg och Per Ingvarsson mäter och räknar fisk. Foto Lars Schale
Många öringar i bäcken var väldigt mörka, ca 100 öringar på sträckan, 25 meter.
Foto Lars Schale
signalkräfta, vi fångade två stycken.
Foto Lars Schale
Hulabäcken är inte stor men gott om öring. Foto Manni Elfborg
På kanten växte den fina ormbunken kambräken, inte så vanlig. Foto Lars Schale

19/8 elfiske i Stensåns södra fåra vid Jonstorp . Fångst: elritsa, öring, lax, bäcknejonöga, havsnejonöga, flodpärlmussla och ål.

Här förekommer den ovanliga flodpärlmusslan, vi fann 2 st
Foto Lars Schale
2 havsnejonögon (ovanliga) fångade vi samt några fler bäcknejonögon.
Foto Lars Schale
öring som var lite vanligare än laxen.
Foto Lars Schale
Lax Foto Lars Schale

Ny trumma i Lilla Stensån

En ny trumma har lagts i Lilla Stensån under vägen mellan Nordanå och Hishult i Killhult-Pershult. Trumman är större än den gamla för att kunna ta störra mängder vatten för man bedömer att det kommer att bli större flöde i framtiden pga. klimatförändringarna. Klart 3/7-2020.

Den nya trumman med en spång för utter i högerkanten. Foto Lars Schale

Sjögullprojektet

Ramarna är nu ilagda i Vitasjö för denna säsongen 2020-4/7

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, träd, växt, utomhus, natur och vatten
Foto Jan Nordstrand