Här vill vi sätta på pränt hur miljön kring vattnen Stensåns avrinningsområde skulle kunna utvecklas i den bästa av världar, så att vi med heder och samvete i behåll, kan lämna över en miljö vid vattendragen till våra barn och barnbarn att må väl och trivas i och i sin tur förvalta till nya kommande generationer.

Stensåns Vattenråd bildades som en intresseförening enligt EU:s vattendirektiv år 2008 och ombildades 2014 till en ideell förening med status som juridisk person med både yttrande- och yrkanderätt.

Det innebär att man nu har större tyngd som remissinstans gentemot myndigheter och organisationer. Man även kan driva egna projekt. Verksamheten finansieras med ett mindre årligt bidrag från statliga Havs- och vattenmyndigheten, HAV, med säte i Göteborg. Länsstyrelsen kan bidra med projektpengar och Laholms, Örkelljungas och Båstads kommun bidrar med en administrativ sekreterare.

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, skall samtliga länder vara indelade i avrinningsområden med vattendelare som skiljelinjer. Varje avrinningsområde organiseras i ett vattenråd.

Stensåns vattenråd skall verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med direktivet och samordna intressena vad gäller alla vattenfrågor – alltifrån hav, grundvatten, sjöar och vattendrag – allt från Stensån som mynnar ut i Laholmsbukten i kattegatt, ner till minsta bäck och dike.

Delar av fyra kommuner ingår i Stensåns Vattenråd – Båstads, från havet i Laholmsbukten till länsgränsen vid E6 – Laholms, från E6 till länsgränsen vid Drakabygget vid riksväg 24 – där tar Örkelljunga kommun vid upp till källområdet i mossarna nordväst om Skånes Fagerhult. En mycket liten del norr om Rössjöholm tillhör Ängelholms kommun.

Avrinningsområdet är långsmalt i väst-östlig riktning – ca 40 km från källa till kust. Areal är ca 85 km2 ( 28 500 ha) och karaktäriseras av den snabba tillrinningen från Hallandsås nordsluttning. Den orsakar kraftiga översvämningar vid snösmältning och ihållande eller häftiga regn, vilket framförallt ställer till problem för jordbruket. Hårdgjorda ytor, inte minst motorvägen E6 över Hallandsås, förvärrar problemen.

Stensåns Vattenråd ingår i en Samverkansgrupp för Vattenråd i Halland, som anordnar temadagar för att höja kunskapsnivån och utbyta erfarenheter. 2015 bildades Kattegatts Kustvattenråd som sträcker sig från Skälderviken till norra Bohuslän.

Ett antal mindre sjöar i den övre delen och många biflöden och diken av-vattnas till Stensån, som mynnar ut i Laholmsbukten vid Båstad.

Bild 1: Källan är belägen ca 630 mil, 5 km och 750 m norr om ekvatorn och ca 137 mil, 4 km och 480 m öster om Greenwich. Det ger x-koordinaten: 630 5 750 och y-koordinaten: 137 4 480.
Bild 2: Stensåns utlopp i Laholmsbukten vid Båstad. I bakgrunden Hallandsås.
Bild 3: Uppströms Åstarps bro gör Stensån skäl för namnet.
Bild 4: Jordbrukslandskap med betesmarker vid Vindrarp.
Bild 5: Lågvatten nedströms Vindarps bro jämför med bilden nedan från samma plats.
Bild 6: Uppströms Vindarps bro.
Bild 7: Högvatten vid Vindrarps bro. Största uppmätta skillnad mellan lägsta och högsta vattenstånd är 3,7 m.

Fotograf: Leif Filipsson